Συντήρηση & Αποκατάσταση Εξοπλισμού

Η Ludo διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, που έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ 1176-7, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών για τη συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν:

τον οπτικό έλεγχο της λειτουργικότητας και σταθερότητας του εξοπλισμού* και των επιφανειών πρόσκρουσης,

τον εντοπισμό τυχόν φθορών και

την επισκευή ή/και την αποκατάσταση αυτών,

με σκοπό να διατηρηθεί το επίπεδο ασφαλείας των ήδη πιστοποιημένων παιδικών χαρών.

[εξοπλισμός: όργανα, αστικός εξοπλισμός, παγκάκια, φωτισμός, περίφραξη κ.λπ.]*

Παραδείγματα Συντήρησης & Αποκατάστασης

 

πίσω στις Υπηρεσίες